عضویت در رسانه های شبکه خبری خوزستان

120.000+

مجموع اعضای شبکه اجتماعی ما

2000+

اعضای سروش

10.000+

اعضای تلگرام

13000+

اعضای اینستاگرام